اخذ پروانه تولید مدار تنفسی نوزاد


پروانه تولید مدار تنفسی نوزاد اخذ گردید.

وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، پروانه تولید مدار تنفسی نوزاد مجهز به هیت وایر و چمبر همودیفایر را صادر نمود.

شرکت سرآمد طب پارایه پروانه تولید این محصول را از اداره کل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی اخذ نموده است.

 

 

 

 

Loading